กิจกรรม 
ดูรูปบวงสรวงหลักเมืองและสืบชาตาเมือง256426
ดูรูปประชุมรับนโยบายจากท่านนายก 16 มิย 6420
ดูรูปบวงสรวงพญาพรหมโวหาร 256421
ดูรูปบวงสรวงพ่อเจ้าทิพย์ช้าง 256425
ดูรูปประชุมโครงการเพชรลานนา15
ดูรูปประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก 256313
ดูรูปล่องสะเปา632
ดูรูปวันบุญทวงค์6310
ดูรูปเกษียณ637
ดูรูปแนะนำการใช้หนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดลำปาง9