คำค้น  
 
12345678
ชื่อเล่นชื่อตำแหน่ง / งานสำนัก/กองเบอร์โทรศัพท์
  ธุรการโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)054-217043
แดงนิพนธ์ แดนดอกเอื้องงานห้องสมุดสำนักการศึกษา054-217149
เบียบระเบียบ พลอยแย้มงานห้องสมุดสำนักการศึกษา054-217149
คาดอนุพงษ์ จับใจนายงานห้องสมุดสำนักการศึกษา054-217149
นิวพิชญ์สุกานต์ ศรีเจริญงานห้องสมุดสำนักการศึกษา054-217149
อุ้มนฤมล ปิงใจงานห้องสมุดสำนักการศึกษา054-217149
นิ่มศศิมา ธรรมสิทธิ์งานห้องสมุดสำนักการศึกษา054-217149
  ธุรการโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)054-217217
  ธุรการโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)054-217529
  ธุรการโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)054-217536
  ธุรการโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)054-217655
  ธุรการโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)054-217746
  งานธุรการ สำนักการช่าง ส่วนการโยธา (อาคารพัสดุเค็นเน็ต) 054-218457
 อรุณ  สำนักการช่าง054-218457
  งานธุรการสำนักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล (สวนเขลางค์นคร)054-226227 ต่อ 11 , 12
  งานกำจัดมูลฝอยสำนักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล (สวนเขลางค์นคร)054-226227 ต่อ 14
  งานบำบัดน้ำเสียสำนักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล (สวนเขลางค์นคร)054-226227 ต่อ 15,16
  ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาลสำนักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล (สวนเขลางค์นคร)054-226227 ต่อ 18
  งานศูนย์เครื่องจักรกลสำนักการช่าง ส่วนการโยธา (อาคารพัสดุเค็นเน็ต) 054-226839
  ประธานสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครลำปาง054-237213
  หน้าห้อง ผอ.กองสวัสดิการสังคมกองสวัสดิการสังคม054-237218
นุ่ม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์กองวิชาการ054-237237 ต่อ 1000
  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการกองวิชาการและแผนงาน054-237237 ต่อ 1000
  ศูนย์รถคาร์พูลสำนักปลัด054-237237 ต่อ 1100
เมย์ งานท่องเที่ยว 054-237237 ต่อ 1101
12345678

update เบอร์โทรศัพท์